Manifest: 20 000 medlemmer i 2020

UNOF skal aktivt jobbe for rekruttering, og målet skal være 20 000 medlemmer innen år 2020. Hensikten med rekruttering må sees i lys av UNOFs visjon om å bidra til økt kulturell kapital i befolkningen. I arbeidet med rekruttering vil samarbeid med skoler stå sentralt. Det er ønskelig at så mange skolebarn som mulig skal få et første møte med instrumenter på skolen, i skoletiden. Ved å innføre instrumentalopplæring og samspill i skoletiden når vi alle de barna som ellers aldri ville fått mulighet til å prøve et instrument.

Kvalifiserte pedagoger

Målrettet arbeid mot norsk musikkutdanning er nødvendig for å legge til rette for at vi har nok kvalifiserte pedagoger til å undervise alle barn og ungdom som ønsker å spille. Målet er tilgjengelige samspilltilbud for alle uavhengig av hvor de bor i landet.

Ny pedagogisk modell – samspill i sentrum.

I tillegg til å aktivt jobbe for at så mange som mulig skal få mulighet til å spille et instrument, skal UNOF jobbe for å fremme en pedagogisk og metodisk modell der samspill står sentralt. Instrumentalopplæring bør tilpasses den tiden vi lever i, med metodeverk og pedagogiske ideer som er forenelig med dagens barn. Vi ønsker at samspill og orkesterspill skal være motoren i instrumentalopplæringen. Gjennom samspill vil barna få dyptgripende, musikalske opplevelser som gir nødvendig motivasjon og musikalsk vilje hos barn og ungdom. Vi ønsker å appellere til barn og unge. Dette krever at pedagogene legger til rett for en inkluderende, motiverende og engasjerende undervisning der barn og ungdoms unike energi fremelskes som en fantastisk ressurs.

Vedtatt av UNOFs landsmøte i 2016.

Comments are closed.