Handlingsplan for 2016 – 2018

Landsstyret har ansvar for gjennomføring av handlingsplanen, og rapporterer til landsmøtet gjennom styreberetningen.

Delmål 1: En god og handlekraftig organisasjon i alle ledd

Kjennetegn: De Unges Orkesterforbund skal være en medlemsorientert organisasjon som aktivt er med og dekker de krav, behov og forventninger medlemmene har.

Arbeidsmål:

·  Klargjøre hvilken rolle forbundet skal ha i landets samlede orkestermiljø.

·  Sørge for en høy kvalitet på kommunikasjonen som utøves internt og eksternt.

·  Bevisstgjøre orkestermedlemmenes demokratiske rettigheter og plikter.

·  Gjennomføre regionale orkestermøter.

Delmål 2: God økonomi og tilgang på nødvendige ressurser i medlemsorkestrene, kretsene og sentralleddet

Kjennetegn: De Unges Orkesterforbund har som viktig oppgave å informere om aktuelle ressurskilder.

Arbeidsmål:

· Sørge for at oppdatert informasjon om økonomi, personell, kompetanse, materiell og annet som medlemmene kan gjøre seg nytte av ligger ute på nettsidene.

Kjennetegn: De Unges Orkesterforbund skal skaffe ressurser til medlemsorkestrene og kretsene der forbundet er den rette initiativtakeren.

Arbeidsmål:

·  Jobbe for økt drifttilskudd til kretser, orkestre og sentralledd.

·  Jobbe for økt aktivitetstilskudd til sommermusikkskoler, kretser, UNOFs nasjonale symfoniorkestre og orkesterfestivaler.

·  Jobbe for å øke tilskudd til medlemsorkestrene, deriblant Frifond, instrumentinnkjøpsordningen, momskompensasjonsordningen og internasjonale midler.

Delmål 3: En ressurs innen opplæring for medlemsorkestrenes faglige og organisatoriske aktivitet

Kjennetegn: De Unges Orkesterforbund skal aktivt arbeide med holdninger til pedagogens rolle. Jobbe mot musikkutdanningsinstitusjonene for at alle musikkstudenter må ha grunnleggende pedagogikk og metodikk i løpet av studietiden, slik praksisen er i mange europeiske land.

Arbeidsmål:

·  Videreutvikle og gjennomføre USU-kurs.

·  Gjenomføre ledersamling det året det ikke er landsmøte.

·  Gjennomføre fagsamling i tilknytning til landsmøte.

Kjennetegn: De Unges Orkesterforbund skal bistå kretsene i planleggingen av sommermusikkskolene slik at disse blir attraktive som supplement til medlemsorkestrene og bidrar til en god utvikling for musikerne.

Arbeidsmål:

· Besøke så mange sommermusikkskoler som mulig hvert år for å ha en god dialog om videre arbeid.

Kjennetegn: De Unges Orkesterforbund er generalforsamling for NUSO – Norsk Ungdomssymfoniorkester. UNOF skal utvikle og drive orkesteret videre.

Arbeidsmål:

·  Være styre for NUSO.

·  Ha en god 5-årsplan innenfor de rammene som legges.

Kjennetegn: De Unges Orkesterforbund skal oppfordre kretser og orkestre til å arrangere orkestersamlinger, festivaler, konkurranser og lignende.

Arbeidsmål:

· Støtte aktuelle arrangører innenfor gitte rammer.

De Unges Orkesterforbund: Landsmøtedokumenter 2016, side 4 5

Kjennetegn: De Unges Orkesterforbund skal jobbe for økt oppmerksomhet omkring musikkfaglige og pedagogiske behov i den unge orkesterbevegelsen. Organisasjonen skal være en pådriver for at dirigenter, musikere og pedagoger har kompetanse på barne- og ungdomsorkestre.

Arbeidsmål:

·  Styrke fokuset på dirigentutdanning og arbeid med barne- og ungdomsorkestre ved utdanningsinstitusjonene.

·  Jobbe for å få barne- og ungdomsorkester innarbeidet i undervisningsplaner for relevant høyere musikkutdanning. Jobbe for at studenter får erfaring med orkestrenes struktur, repertoar, deltakelse, metodikk osv.

Delmål 4: Sosialt involverende og inkluderende orkestre

Kjennetegn: I dialog med kretsene og orkestrene skal De Unges Orkesterforbund framheve hvilken betydning det enkelte medlems forventninger, musikalske og sosiale behov har for resultater, motivasjon og trivsel. Forbundet skal framheve betydningen av at dette blir ivaretatt på en god og helhetlig måte.

  • Arbeidsmål:

· Jobbe for å få orkestrets sosiale betydning og verdi inn som en naturlig del av tankegangen hos kulturskoler, opplæringinstitusjoner og bevilgende myndigheter.

Kjennetegn: De Unges Orkesterforbunds orkestre og aktiviteter skal være åpne og inkluderende. Det skal ikke være økonomiske hindre for deltakelse i UNOFs orkestertilbud.

Arbeidsmål:

·  Følge opp kartleggingsrapporten “En rimelig sjanse” om sosial inkludering i orkestrene overfor politikere og bevilgende myndigheter.

·  Jobbe for tilskuddsordninger som senker terskelen for deltakelse.

Delmål 5: Sterk rekruttering til orkestermiljøet

Kjennetegn: De Unges Orkesterforbund skal aktivt arbeide for at det både blir flere medlemmer i orkestrene og flere orkestre.

Arbeidsmål:

·  Aktivt rekruttere flere orkestre til forbundet.

·  Aktivt rekruttere flere orkestre til forbundet.

·  Ta initiativ overfor kulturskolene og andre aktører til å etablere orkestre der det finnes passende instrumentalopplæring.

·  Jobbe fram samarbeidsprosjekter med de profesjonelle orkestrene.

·  Orkestrene skal ha enklere og billigere tilgang til gode instrumenter bl.a. gjennom instrumentinnkjøpsordningen.

·  Planlegge og utvikle “start-pakke” for nystartede orkestre.

·  Gi inspirasjonskurs for unge musikere som kan vekke deres interesse for å bygge orkestermiljøer.

·  Utvikle kurs for orkesterdrift, med vekt på repertoar og metodisk innhold, praktisk utfordringer, og tips for å bygge gode sosiale miljøer.

·  Se på mulighetene for å drive strykeopplæring og aktivt rekrutteringsarbeid i skoletiden.

·  UNOF skal aktivt bidra til medlemsorkestrenes synlighet i lokalmiljøet.

Delmål 6: God støtte og godt samarbeid

Kjennetegn: De Unges Orkesterforbund skal ikke drive sin aktivitet i isolasjon, men tvert i mot være synlig i samfunnet og ha god tilslutning og godt samarbeid med politikere, media, næringslivet og andre organisasjoner.

Arbeidsmål:

·  Oppfordre orkestrene til å knytte relasjoner til politikere, media, og styresmakter lokalt og på fylkesplan.

·  Være tilstede i den politiske dialogen, inkludert å være aktive i høringer.

·  Jobbe for å få inn representanter for barne- og ungdomskulturen i aktuelle utvalg og fagkomiteer.

·  Samarbeide med KKO-organisasjonene.

·  Fronte våre saker i paraplyorganisasjonene NMR, LNU, Frivillighet Norge m.fl.

Comments are closed.