Innkjøpsordning for musikkinstrumenter

Foto: Torunn Kristoffersen

UNOF kommer med i innkjøpsordningen
Etter mange års arbeid, er UNOF fra og med 2012 endelig blitt inkludert i den statlige ordningen med tilskudd til innkjøp av musikkinstrumenter!
Dette innebærer at minimum 500.000 kroner årlig avsettes til barne- og ungdomsorkestrene.
Tilskudd til barne- og ungdomsorkestrene forvaltes av UNOF.

Under kan du lese mer om kampen for å bli inkludert i ordningen.

Dyr inngangsbillett ekskluderer
De Unges Orkesterforbund har de senere årene jobbet aktivt politisk for å sikre barn og unge som spiller i orkester billigere instrumenter.
En nybegynnerfiolin trenger ikke å koste all verden. Men blir du god på instrumentet ditt, vokser behovet for et godt instrument! Det blir fort dyrt.

Sosial inkludering

UNOF har det siste året satt særlig fokus på sosial inkludering.Vi ser at ikke alle som ønsker det kan delta i våre aktiviteter fordi det koster for mye.

En av de viktigste sakene vi kjemper for, er derfor etableringen av en egen innkjøpsordning for musikkinstrumenter.

Dagens ordning bare for musikkorpsene

UNOF var i sin tid med på å legge grunnlaget for den ordningen som i dag eksisterer som egen post på statsbudsjettet, med 10 millioner kroner i årlige bevilgninger til instrumentinnkjøp for skolekorps.

Hvorfor UNOF i sin tid ikke ble tatt med i denne ordningen, er ikke klart, men det kan skyldes noe så banalt som en sammenblanding av begrepene skolekorps og skoleorkester (UNOF het den gangen Norsk Skoleorkesterforbund).

Gjennombrudd

I 2010 kom UNOF et godt stykke på vei videre i arbeidet. Vi hadde møter med de rødgrønne representantene i Stortingets familie- og kulturkomité, og fikk gehør for at barne- og ungdomsorkestrene skulle innlemmes i den eksisterende ordningen.

Dette ga seg utslag i følgende kommentar til Kapittel 320, post 74 på Statsbudsjettet for 2011:

Korps og barne- og ungdomsorkestre
Komiteen viser til at også barne- og ungdomsorkestre har utfordringer når det gjelder tilgang på musikkinstrumenter, og ber regjeringen vurdere om det kan være hensiktsmessig å utvide ordningen med tilskudd til kjøp av musikkinstrumenter for skolekorps til også å gjelde barne- og ungdomsorkestre.
Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti viser til at barne- og ungdomsorkestre har betydelige utgifter til innkjøp av instrumenter. Disse medlemmer foreslår derfor at det opprettes en egen støtteordning for dette formålet.
Disse medlemmer fremmer følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen på egnet måte komme tilbake til Stortinget med forslag til hvordan en støtteordning for innkjøp av instrumenter i barne- og ungdomsorkestre kan innrettes.»
Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser for øvrig til Kristelig Folkepartis alternative statsbudsjett der det foreslås 4 mill. kroner til en støtteordning for innkjøp av instrumenter i barne- og ungdomsorkestre.
Dette medlem viser til at Kristelig Folkeparti dermed foreslår å øke støtten til innkjøp av instrumenter for korps og barne- og ungdomsorkestre med 6 mill. kroner.

 

Comments are closed.