Fra kretser til regioner – et UNOF klart for vekst

UNOFs landsmøte har vedtatt å gradvis erstatte dagens kretser med nye og mer omfattende regioner.

UNOF er i en stadig utvikling, og må legge til rette for ekspandering av organisasjonens aktivitet og gjøre det mulig å ta hånd om en videre medlemsvekst. Med styrkede regioner kommer UNOF tettere på medlemsorkestrene, og kan i større grad bidra lokalt der orkesteraktiviteten foregår. Dette frigjør også kapasitet i administrasjonen sentralt, som kan konsentrere seg om nasjonale aktiviteter og målrettet politisk påvirkning.

For å kunne bygge de administrative ressursene regionalt trengs det stabile økonomiske rammer. UNOF må fra sentralt hold bidra med administrasjonstilskudd, og det må jobbes for å få tak i faste fylkesregionale tilskudd. Man kan også se for seg at store regionale aktiviteter kan kobles opp mot disse stillingene, og således øke stillingsprosentene. I noen regioner kan man, i alle fall på lengre sikt, se for seg flere ansatte, med ulike arbeidsoppgaver og/eller lokale ansvarsområder.

En slik overgang er ikke gjort over natta. Landsstyret vil sammen med kretsene og administrasjonen jobbe for å forberede overgangen. Så må de nyopprettede regionene stiftes og overta for kretsene, noe som først kan skje på de ordinære årsmøtene til kretsene etterhvert som de gjennomføres. Videre skal det økonomiske fundamenteres, og det må avklares regionalt hvor stillingene skal plasseres. Når de ansatte er på plass må det skje en kompetanse- og erfaringsoverføring. Gradvis vil de regionansatte være i stand til å overta sentrale oppgaver, som bl.a. medlemsservice. Først om kanskje fire-fem år vil man få se effektene av strukturendringen.

 

Comments are closed.