Instrumentfondet

Penger til instrumenter for orkestre!

De Unges Orkesterforbund (UNOF) har siden 2012 vært med i instrumentfondet støttet av Kulturdepartementet, fra 2015 gjennom Norsk Tipping. Totalt skal det deles ut 1.500.000 kr til orkesterinstrumenter i 2016.

Søknadsfristen er 1. april. Gå til orkester.no og se under “Støtte” for å finne søknadsskjema

KRITERIER FOR INSTRUMENTFONDET 2016

Formålet med ordningen er å stimulere til rekruttering og å gi muligheter til orkestrene til å bygge opp en instrumentbank med kvalitetsinstrumenter av mer varig karakter.

Målgruppe
Frivillige orkestre (uavhengig av organisasjonstilknytning), hvor hovedgruppen av medlemmene er under 26 år og utgjør minimum 3/4 av medlemsmassen. For søkere utenfor UNOF må dette dokumenteres med medlemslister med fødselsdato, samt kopi av orkesterets vedtekter.

Krav til søknaden
Fondet er utelukkende beregnet på kjøp av orkesterinstrumenter i 2016. Midlene skal kun gå til de instrumentene det søkes om.

Søknad skal sendes inn via elektronisk søknadsskjema. Dersom det ikke er mulig å sende inn elektronisk kan skjemaet skrives ut på papir, fylles ut for hånd og sendes i vanlig brev. Ta kontakt med UNOF dersom det er problemer med dette. Det skal i søknaden opplyses om følgende:
• Nødvendig kontaktinformasjon (orkesterets navn, adresse, epost, kontaktperson, telefonnummer og kontonummer)
• Begrunnelse for instrumentkjøpet og støttebehov
• Prioritert liste over instrumentønsker med priser, helst også leverandør og merke
• Totalt søknadsbeløp, budsjett og finansieringsplan
• Antall medlemmer i orkesteret de to siste årene (gjelder kun for andre enn UNOF-medlemsorkestre)
• Antall nye aspiranter de to siste årene (gjelder kun for andre enn UNOF-medlemsorkestre)

Ved innsending av søknad vedkjenner søker de forutsetninger som er satt for Instrumentfondet 2016.

Alle søkere mottar skriftlig svar ved avsluttet saksbehandling.

Utgifter som ikke kvalifiserer til støtte

• Innkjøp av instrumenter før 1. januar 2016
• Innkjøp av noter, uniformer, rekvisita, driftsmateriell (som harpiks, fliser, munnstykker, trommestikker, stativer, notestativ etc.)
• Innkjøp av instrumenter til privatpersoner eller til lokale kulturskoler
• Frakt eller transport godkjennes ikke som kostnad til instrumentinnkjøp.

Merk: søknader som inneholder ønsker om rekvisita og søknader som ikke er orkesterinstrumenter, vil bli avvist.

Spesielt om reperasjoner

Noen spør om UNOF kan støtte restaurering/reperasjoner av instrumenter. Svaret er “vanligvis ikke”, men vi er kjent med at enkelte orkestre har eldre instrumenter på lager som det kan lønne seg å restaurere fremfor å kjøpe nye instrumenter. Landsstyret i UNOF har derfor bestemt at reparasjoner kan kun skje etter en faglig vurdering. Instrumentene må ha en viss verdi (over 25 000). Det må foreligge takst. Reparasjonen må være lønnsom sammenlignet med tilsvarende instrument kjøpt nytt eller brukt.

Eierskap til instrumentet:
• instrumentet skal eies av orkesteret og kan leies ut billig til medlemmene (symbolsk sum).
• Instrumentet kan brukes av samme person i flere år, men må leveres tilbake når vedkommende slutter i orkesteret.
• Orkestrene har IKKE anledning til å selge instrumentene til medlemmer, kulturskolen eller andre.
• Misbruk av midlene vil kunne utestenge søkere fra ordningen i framtiden
• Alle instrumenter til verdi over 10 000 NOK skal forsikres.

Søknadsfrist
For 2016 er søknadsfristen 1 april. Tildeling vil skje i løpet av høsten 2016.

Innsending av rapport
Rapporteringsfrist er 31.12.2016. Rapport skal inneholde spesifiserte kvitteringer på kjøp av instrumenter i perioden 1. januar 2016 – 31.12.2016. Rapporten skal vise til at orkesteret har investert i oppgitte instrumentønsker i søknaden.

Rapportskjema blir vedlagt tilsagnsbrev og vil også være tilgjengelig på UNOFs nettsider.

Ved feilrapportering og ved mangel på rapport vil det komme krav om tilbakebetaling av midler.

Krav om tilbakebetaling
Dersom tildelte midler ikke er benyttet til instrumenter i henhold til orkesterets søknad, vil det komme krav om tilbakebetaling.

Klageadgang
UNOF legger opp rutiner for klagebehandling. Søkerne orienteres om klagebehandling i vedtaksbrevene. Klage sendes UNOFs administrasjon, som redegjør for saksbehandling og vedtak i saken.

Søknadsskjema

Søknadsskjema finner du på våre nye sider orkester.no

For spørsmål – kontakt saksbehandler på instrumentfond@unof.no

 

Comments are closed.