Første nytt fra statsbudsjettet 2014

Fra Hovedprioriteringer i Statsbudsjettet 2014:

 

Barn og unge er et hovedprioriteringsområde for regjeringen.

“Regjeringen vil etablere en ny, nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom. Det foreslås en samlet bevilgning på 96 mill. kroner til ordningen, som skal gi flere barn og unge mulighet til å delta i ferie- og fritidsaktiviteter.”

Historisk høyt kulturbudsjett

“Regjeringen oppfyller målsettingen i Kulturløftet om at 1 pst. av statsbudsjettets utgifter skal benyttes til kulturformål. I statsbudsjettet for 2014 foreslås det å øke bevilgningene til oppfølging av Kulturløftet med 840 mill. kroner. Medregnet økte utgifter i 2006 er dermed bevilgningene til kulturformål økt med om lag 5,7 mrd. kroner siden 2005.”

Rammene for Momskompensasjonsordningen øker

“Rammen for merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner foreslås økt med 252 mill. kroner, til 1,2 mrd. kroner. Regjeringen oppfyller dermed målsettingen som ble lagt fram i budsjettforslaget for 2010 om at rammen for ordningen skulle økes med 1 mrd. kroner innen 2014.”

Tippenøkkelen endres:

“Spilleoverskuddet fra Norsk Tipping AS som fordeles over tippenøkkelen er en viktig inntektskilde for mange organisasjoner. I statsbudsjettet for 2014 legges det opp til å øke den direkte fordelingen av spillemidlene både til kultur- og idrettsformål. Regjeringen følger med dette opp Stortingets vedtak i Saldert budsjett 2013 om at tippenøkkelen fra og med 2015 skal endres slik at andelen som fordeles til idrettsformål øker til 64 pst., mens kulturformål og samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner tildeles en andel på 18 pst. hver.”

Vi kommer tilbake til saker som instrumentinnkjøpsordningen, tilskudd til kulturskolene, driftstilskudd fra Barne og likestillingsdepartementet.

Vi venter også spent på å få vite hvem som blir ny kulturminister!

Så gjenstår det å se om den nye regjeringen beholder budsjettet som det er på disse punktene, eller om vi får endringer.

 

 

Comments are closed.