> UNOF

Vedtekter for UNOF Oslo

Vedtekter for De Unges Orkesterforbund Oslo

Stiftet 31.desember 1974 som Norsk Skoleorkesterforbund (NSOF) Oslo Krets.
Skiftet navn til De Unger Orkesterforbund (UNOF) Oslo Krets 13. februar 2007.
Skiftet navn til De Unges Orkesterforbund Oslo 22. august 2009.
Siste endringer vedtatt av årsmøtet 20. mars 2013

§ 1. NAVN
Kretsens navn er De Unges Orkesterforbund Oslo (UNOF Oslo).

§ 2. FORMÅL
–       Ivareta medlemsorkestrenes felles interesser.
–       Være bindeledd mellom og fremme samarbeidet mellom medlemsorkester i kretsen.
–       Bistå medlemsorkestrene i kretsen i deres virksomhet.

§ 3. OPPGAVER
–       Å organisere medlemsorkestrene i kretsen for å fremme deres arbeid for orkestermusikk.
–       Å ivareta medlemsorkestrenes interesser overfor offentlige myndigheter, fellesorganisasjoner, politiske organer i kommunen og fylket og overfor De Unges Orkesterforbund.
–       Å koordinere og støtte virksomhet med sikte på rekruttering, opplæring, samarbeid og kontakt både utad og innad i kretsen.
–       Å støtte arbeidet ved opprettelsen av nye medlemsorkestre.

§ 4. MEDLEMSSKAP

4.1
Alle medlemsorkestre som er tilsluttet De Unges Orkesterforbund er automatisk medlem av kretsen.

4.2 Plikter
Medlemsorkestrene er pliktige til å rette seg etter gjeldende vedtekter og bestemmelser. Medlemsorkestrene skal gi kretsen de opplysninger som den ber om for å kunne utføre sine funksjoner.
Medlemsorkestrene skal også sende kretsen informasjon som må anses å være av interesse for kretsens arbeid.
Medlemsorkestrene skal sende forbundet De Unges Orkesterforbund (UNOF) sentralt årsmelding, godkjent regnskap og andre data som forbundet vedtar.

4.3 Utmelding
Det henvises til De Unges Orkesterforbunds vedtekter.

4.4 Ekskludering/utelukkelse
Det henvises til De Unges Orkesterforbunds vedtekter.

4.7 Kontingent
Årsmøtet i De Unges Orkesterforbund (UNOF) Oslo fastsetter kretskontingent og regler for innkreving. Kontingent må innbetales hvert år for at medlemskapet skal opprettholdes.

§ 5. ÅRSMØTET
Årsmøtet er kretsens høyeste organ.
Det holdes årsmøte hvert år innen utgangen av mars.

5.1 Sammensetning
Årsmøtet består av:
– To representanter fra hvert orkester, hvorav den ene bør være spillende
orkestermedlem som minst fyller 12 år i løpet av året.
– Kretsstyret.
Dirigent pluss evt. revisor.

5.2 Tidsfrister
Årsmøtetid og -sted kunngjøres for medlemmene minst 4 uker i forveien.
–       Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være innsendt til kretsstyret 2 uker før årsmøtet.
–       Saksliste og nødvendige sakspapirer sendes medlemsorkestrene 1 uke før årsmøtet avholdes.

5.3 Konstituering
Årsmøtet konstitueres ved:
–       Valg av møteleder.
–       Valg av 1 referent/møtesekretær.
–       Valg av 2 delegater til å underskrive protokollen.
–       Registrering av delegater.
–       Godkjenning av forretningsorden og saksliste.

5.4 Saksliste
–       Styrets beretning.
–       Revidert regnskap.
–       Arbeidsprogram, kontingent og budsjettforslag for kommende periode.
–       Innkomne saker.
–       Valg i henhold til paragraf 6.

Årsmøtet kan bare behandle saker som er oppført på sakslisten.

5.5 Stemmerett
Med unntak av vedtektsendringer avgjøres alle saker med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende. For vedtektsendring kreves minst 2/3 flertall.
–       Medlemsorkestrene og styremedlemmene har en stemme hver.
–       Revisor som ikke er medlem av kretsstyret og dirigenter som ikke er delegater for sitt orkester har ikke stemmerett.
–       Kretsstyret har ikke stemmerett ved godkjenning av årsmelding og regnskap.

5.6 Ekstraordinært årsmøte
EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
innkalles med 2 ukers varsel.
–       Dersom 1/3 av medlemsorkestrene krever dette, eller:
–       Etter vedtak i kretsstyret.

§ 6. VALG
Kretsen ledes av et styre på 6 medlemmer, alle med varamedlemmer fra eget orkester.

Styret består av:
–       Leder
–       3 styremedlemmer, valgt for 2 år.
–       2 styremedlemmer, valgt for 1 år
–       Styret bør, hvis mulig, bestå av minst 2 spillende medlemmer.

Om kretsen finner det nødvendig, kan styret utvides med en eller flere styremedlemmer dersom årsmøtet godkjenner dette.

ÅRSMØTET velger:
–       Styremedlemmer på valg, i henhold til vedtatt rulleringsordning
Årsmøtet godkjenner tilsetting av revisor.
Valget avgjøres med alminnelig flertall.
ÅRSMØTET
fastsetter regler for rullering av styremedlemmer fra medlemsorkestrene;

Alle medlemsorkestrene i De Unges Orkesterforbund Oslo er pliktige til å inngå og delta i vedtatt rulleringsordning, og til å stille med ett styremedlem til kretsens styre i henhold til vedtatt rulleringsordning.

Valget av rulleringsordning avgjøres med alminnelig flertall.

§ 7. KRETSSTYRE
Kretsen ledes av et kretsstyre valgt i henhold til paragraf 6.
Kretsstyret konstituerer seg selv og velge
–       Leder
–       Kasserer
–       Sekretær

Kretsstyret skal:
–       Ha minst 5 møter i året.
–       Lede kretsens virksomhet etter vedtekter.
–       Iverksette de vedtak som er fattet på årsmøtet.
–       Vedta arbeidsbudsjett for kommende år.
–       Oppnevne eventuelle utvalg/komiteer til å ta seg av spesielle saker.

§ 8. VEDTEKTSENDRING
Endringer av vedtektene kan bare behandles på årsmøtet.
Det kreves 2/3 flertall for at vedtakene skal være gyldige.

§ 9. OPPLØSNING
Forslag om oppløsning av kretsen må fremmes som sak til årsmøtet etter gjeldende regler.
Dersom forslaget oppnår 3/4 flertall, skal kretsstyret innkalle til ekstraordinært årsmøte, som avholdes tidligst 1 – en – måned senest 2 – to – måneder etter ordinært årsmøte, der forslag om oppløsning ble fremmet.

Hvis kretsen blir vedtatt oppløst, skal midlene deles mellom de orkestre som står tilsluttet kretsen på oppløsningsdagen i forhold til medlemstallet.

Hvis kretsen blir delt, skal midlene deles etter samme forhold mellom de nye kretsene.

Comments are closed.