> UNOF

Økomnomi for orkesterstyrer

Økonomi for orkesterstyrer
7.juni kl 19.00

Tilstede:
Representanter for styret i UNOF Oslo, UNOFs administrasjon, Bestum strykeorkester, Grorudskolens strykeorkester, Bolteløkka Skoles Orkester, Nordstrandshøgda strykeorekster og Veslefrikk.

Lin Ullen, styreleder i UNOF Oslo innledet med en festlig powerpoint.

Orkestrene er ikke regnskapspiliktige etter bokføringsloven eller regnskapsloven, men i orestrenes egne vedtekter (og UNOF sine) står det at orkestrene skal føre regnskap og velge en revisor.
Vanligvis er det kasserer, en velvillig person med orden i sysakene som er en del av styret. Kasserers viktigste oppgaver er å føre regnskapet, lage budsjett i samråd med styret og å ha oversikt over fakturering.
Revisor er ofte en tidligere kasserer, og ser over at bilag og føringer.

Noen orkestre velger å sette ut regnskapet, dette kan være en befrielse for styret og kassereren, men kan fort bli dyrt. Bestum fortalte at de hadde fått et tilbud på 22 000 kr, det vil si 500 kr pr barn i orkesteret. Den største delen av arbeidet er for mange fakturering av kontingent og spilletimer og oppfølging av disse. Kontinuerlig budsjettkontroll og oppfølging av økonomien er arbeidskrevende og blir ofte dyrt når man bruker et regnskapsfirma. UNOF Oslo skal se på muligheten for å formidle avtaler med billigere regnskapsselskaper.

Når styret selv fakturerer er det viktig å ha klare rettningslinjer for hva deltakerne skal betale og ikke, det kan være vanskelig å purre på at naboen, kollegen eller klassekameratens foreldre skal betale for prøvetimer som de ikke dukket opp på, for kontingenten når man slutta i september etc.

Hvem sitter med risikoen hvis regninger ikke betales? Noen foreldre betaler rett til spillelæreren, men s andre går gjennom kulturskolen eller orkesteret. Spillelæreren må få lønnen sin, og orkesteret vil ikke gå konkurs.

En god ide her kan være en huskelapp som foreldrene får tildelt ved første møte.
Dette må du gjøre når du blir med i orkesteret: ”møte på timene, betale for timene, betale kontingent, stille opp som vakt” etc.

Terje Winter, daglig leder i UNOF sentralt innledet:

Arbeidsgiveransvar.
Orkestre bør i høyest mulig grad unngå å være arbeidsgiver. Dette både fordi det er en frivillig forening, og fordi det ofte er utskifting i styrer. I mange tilfeller er kulturskolen arbeidsgiver, men dersom det er orkesteret som formidler kontakten med spillelærerne, er det absolutt enklest for orkesteret å ha en kontrakt med den instruktør/spillelærer/dirigent som selvstendig næringsdrivende.

Fordelene med ansettelse/arbeidsgiver er først og fremst på den ansattes side. Den ansatte har rett på sykepenger, fødselspermisjon, pensjonsrettigheter etc. Orkesteret har et stort ansvar som arbeidsgivere.

Kjennetegn ved at man har kontakt med en næringsdrivende og ikke en ansatt er blant annet:

  • At man ikke har en arbeidsavtale
  • At den næringsdrivende har et organisasjonsnummer
  • At den næringsdrivende sender faktura.

”Hvem tar initiativet til å flytte pengene?” Er det en fast overføring fra orkesteret, eller er det den næringsdrivende som fakturerer. En næringsdrivende kan ikke forvente å få betalt når arbeidet ikke er utført (sykdom, turné, eller annet). Sykepenger, pensjon og skatt er innebakt i timeprisen/faktureringen som de næringsdrivende frakturerer og derfor er timesatsene ofte litt høyere.

Man bør uansett ha en kontrakt med den næringsdrivende der man har klare rammer for hva som skjer ved lærers sykdom og elevenes sykdom, turer, konserter og andre ting det kan bli ”konflikt” om. Står det i kontrakten at elevene skal få 14 timer på høsten og 18 på våren, kan ikke den næringsdrivende komme å forlange penger for en 19 time som vedkommende har gitt uten samtykke fra styret.

En slik kontrakt er ikke å anse som en arbeidsavtale men en ”kontrakt mellom to parter” der man forholder seg til det som står i kontrakten og ikke arbeidsmiljøloven.

”Alt er ok så lenge det er avtalt på forhånd”, er en grei regel i forhold til næringsdrivende.

På musikk.no/musikk/dirigentavtale finner man forslag til arbeidsavtaler og standardkontrakter.

Frivillig musikkliv er utenfor tariffområdet.

Arbeidsmiljøloven finnes på lovdata.no

http://www.lovdata.com/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-20050617-062.html&emne=arbeidsmilj%D8lov*&&

denne gjeler for ansettelser, og ikke ved engasjement av næringsdrivende.

Det er ofte at et orkester kombinerer flere ansettelsesvarianter; ”dirigenten og den ene fiolininstruktøren + halvparten av cellotimene er kjøpt av kulturskolen, mens resten næringsdrivende” selvom det er noen av de samme personene som er involvert. Derfor bør styret med jevne mellomrom ”sjekke status” og se på hvaslags forhold man har, siden rettighetene er forskjellige i de forskjellige ansettelsesprosentene.

Noen kjøper timer for et helt år av kulturskolen. Dette er ugunstig når noen pluselig slutter, men Oslo Musikk og Kulturskole(OMK) er ofte behjelpelig med å få omrokert på slike ting. Har man spilletimer gjennom OMK, får man alltid vikar og de betaler ”sosiale utgifter” for den ansatte. Dessverre har ikke kulturskolen store nok rammer til å tilby alle orkestrene i Oslo full dekning på spilletimene.

UNOF var med på å stoppe et forslag om at kulturskolen i Oslo skulle kutte 6 millioner i tilbudet, og vil framover også jobbe for at det blir større dekning for orkestrene. 17-18 av de 45 orkestrene i Oslo har samarbeid med OMK.

Forsikring.
UNOF tilbyr instrumentforsikring. Dette koster 140 kr i året, og det er en egenandel på 1000 kroner. Det gjelder for instrumenter opp til 50 000 kroner, over dette må man betale litt mer. Noen orkestre har mange billige fioliner som det ikke vil ”lønne seg” å forsikre, men for dyrere instrumenter i privat eie og orkestrets eie er dette en bedre løsning enn å ha en egen verdisakforsikring. Innbakt i denne prisen er det en ulykkesforsikring for medlemmene. Denne koster 35 kr uten instrumentforsikring og gjelder i Norden. Instrumentforsikringen gjelder i hele verden.

Det går an å tegne egen seminarforsikring for kortere perioder når man har arrangementer.

Comments are closed.