> UNOF

Støtteordninger fra UNOF

Som medlem av UNOF trenger dere bare å klikke to steder i medlemsregisteret på hvorvidt dere ønsker å søke flere typer støtte:

Instrumentfond
De Unges Orkesterforbund har etter lang tids arbeid kommet med i instrumentfondet støttet av Kulturdepartementet. UNOF delte for første gang ut midler til instrumentinnkjøp for barne- og ungdomsorkestre i 2012, og vi har fått nye midler for 2013. Totalt skal det deles ut 1.000.000 kr. i 2013. Søknadsfrist 1. april. For mer info se:
http://unof.no/blokk/medlemsfordeler/instrumentfondet/

Frifond
Er aktivitetsstøtte til lokale grupper med medlemmer under 26 år. Støtten beregnes ut fra medlemstallet og kan være på mellom 2 og 20 000 ut fra størrelsen på orkesteret.
Les mer om Frifond HER.

Momskompensasjon
Gjennom medlemsregistret kan orkesteret også søke om momskompensasjon.
Lotteri og stiftelses tilsynet beregner dette gjennom en egen nøkkel ut fra hvor mange tjenester og varer som gjennomsnittlig er momsbelagte  og hvor stor momsprosenten er.
Alt orkesteret trenger å gjøre er å fylle ut de TOTALE driftsutgiftene (inkludert ALT, man trenger ikke eget momsregskap slik bedrifter har) i årsrapporten på nett, og så ordner UNOF resten. På gurnn av stor søkning og for lite avsatte midler fra kulturdepartementet blir det gjort en avkortning av tilbakebetalingen(i 2010 fikk vi 35% av beløpet). Et orkester med 200 000 i driftsutgifter får igjen mellom 5 og 10 000 kroner slik ordningen er i dag. Les mer om ordingen HER.

UNOFs internasjonale midler
Formålet med denne støtte ordningen er å stilmulere UNOFs orkestermedlemmer til å delta på internsasjonale orkesterkurs, og medlemsorkestre til å gjennomføre utvekslinger med orkestre i utlandet.

Midlene utlyses hver høst og søkandsfristen er 15. desember. Søknad sendes inn på papir eller epost til UNOFs administrasjon.

Kriterier for å søke er disse:
* Søkeren må være et medlemsorkester i UNOF eller medlem i ett av disse
* Sende inn søknaden innen fristen året før reisen/aktiviteten gjennomføres
* Søknaden må inneholde opplysninger om søker (navn, adresse, orkestertilhøriighet, alder instrument, kontonummer)
* Søknaden må inneholde informasjon om reisen/orkesterkurset/aktiviteten det søkes støtte til
*Etter gjennomført aktivitet skal det sendes inn en kortfattet rapport til UNOF, samt bekreftelse på deltakelse og dokumentasjon av reisekostnader (regnskap).

Søknadene behandles av landsstyret i De Unges Orkesterforbund

 

 

Comments are closed.