UNOF på Stortinget

UNOFs styreleder og 2/3 av administrasjonen stilte i går til høring i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

Kulturkomiteens sammensetning er endret som følge av valgresultatet. Den domineres nå av et blå-blått flertall med Høyres representant, Svein Harberg, i spissen.

Komiteen takket etter fremleggingen av høringsnotatet for god orientering. Arild Grande (Ap) ønsket å vite mer om UNOfs inkluderingsarbeide, mens FrPs Ib Thomsen stilte spørsmål om UNOFs forhold til Norsk Kulturråd og et mulig samarbeid med den private stiftelsen Korps i skolen.

Her er UNOFs høringsnotat til Stortingets Familie- og Kulturkomité:

1. Orkestrene må med

Orkesterfeltet er ikke nevnt med ett ord i tilleggsproposisjonen. Dette til tross for at orkesterbevegelsen, i motsetning til korpsbevegelsen, har en stadig økning i medlemstall, både når det gjelder enkeltmedlemmer og antall orkestre. Vårt felt rekrutterer til de profesjonelle symfoniorkestrene i Norge. Orkester må med.

 

2. Ønsker merknad til Kap. 320, post 74, Tilskudd til kjøp av musikkinstrumenter for skolekorps og barne- og ungdomsorkestre

De Unges Orkesterforbund (UNOF) har siden 2012 vært med i Innkjøpsordningen for musikkinstrumenter. Ordningen er for 2014 foreslått økt med 3 millioner kroner, men uten en fordelingsnøkkel mellom korps og orkester. UNOF ber om at det knyttes en merknad til budsjettposten, og foreslår følgende ordlyd:

«Ordningen endrer navn til Innkjøpsordning for instrumenter til korps og orkestre for unge. Midlene fordeles mellom korps og orkester basert på antall tellende lokallag i NMF og UNOF, med en fast fordeling på 89% til korps og 11% til orkestre. UNOF forvalter orkestermidlene. Norsk Musikkorps Forbund (NMF) forvalter korpsmidlene.»


3. Talentutvikling i fare – styrk Kulturrådet

Globaliseringen har inntatt musikklivet. Norske musikkstudenter og musikere når ikke opp i konkurransen om studieplasser og orkesterjobbene. I tilleggsproposisjonen har Kulturrådet fått redusert sine bevilgninger. Dette setter UNOFs talentutviklingstilbud i fare. Mens vi for 2014 har bedt om en økning på 1,1 millioner til Norsk Ungdomssymfoniorkester og Norsk Barnesymfoniorkester (kap. 320 post 56), kan disse i realiteten stå foran store nedskjæringer. UNOF ønsker et fortsatt sterkt og politisk uavhengig Norsk Kulturråd. Vi ber om at kuttene i Kulturrådet revurderes. Vi ønsker også et nærmere samarbeid med Kulturrådet. Kulturrådet trenger økt kompetanse på aktivitetene som utføres av barn og unge i det frivillige feltet.

 

4. Styrk samarbeid Kulturskole – private orkestre

UNOF har laget en kartlegging om orkesteraktiviteter og inkludering. Den viser at våre aktiviteter inkluderer. Prisen for å delta er imidlertid høy, særlig der orkestrene ikke har tilgang til samarbeid med Kulturskolen. UNOF ønsker at det legges til rette for økt samarbeid mellom kulturskole og private orkestre. Dette må skje gjennom økte bevilgninger til Kulturskolen og en egen dirigentlønnsordning.

 

 

 

Comments are closed.